Privacy Policy

This information is only available here in Swedish. Please use translation software to read it in English.

Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Ansvarig organisation och kontaktuppgifter

Minnesberg Bed & Breakfast är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi bryr oss om våra kunder och er integritet och förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och branschstandarder. För att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder information om dig har vi sammanställt denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller förfrågningar som rör hur vi behandlar dina personuppgifter.

Contact: info@minnesbergbnb.com or +46729760278

Information som vi samlar in

Det är viktigt för oss att du känner till vilken information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den. Vi kan komma att samla in personuppgifter på följande sätt:

Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig själv till oss i samband med att du använder våra tjänster samt vår webbplats www.minnesbergbnb.com, Minnesberg Bed & Breakfast.

Information som vi kan komma att samla in i dessa sammanhang inkluderar: ditt namn, företagsnamn, dina kontaktuppgifter, information som behövs för fakturering (om det är relevant) och eventuella ytterligare uppgifter som du lämnar till oss. Vi samlar också in information i samband med eventuella betalningar och transaktioner, såsom betalningsmetod, kredit- och betalkortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation etc., beroende på vad som är relevant.

När du använder våra tjänster kan det innebära att vi, i tillägg till den information som du lämnar själv enligt ovan, också samlar in följande information om dig och dina aktiviteter:

 • Information om vilka tjänster du beställer från oss.
 • Information om din dator/mobila enhet: exempelvis IP-adress, enhetsidentifierare, val av webbläsare, språkval, vilken server din enhet är inloggad genom samt information om operativsystemet.
 • Information om din geografiska plats.
 • Information om hur du interagerar med oss och använder våra tjänster. Det kan till exempel vara information om svarstider på olika sidor, vilket innehåll och vilka sidor vi har visat för dig, om du visat intresse för något särskilt innehåll genom att exempelvis ladda ner material etc. All denna information samlar vi in för att lära oss mer om vilken information som är intressant för dig och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Syfte och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen

Minnesberg Bed & Breakfast samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera bokningar och förfrågningar gällande boende. Personuppgifterna behövs för att kunna hantera bokningar, kommunikation kring bokningar, betalningar, fakturering och annat som är kopplat till en bokning.

Den information du lämnar till oss, liksom information om vilka tjänster du använder och köper samt fakturerings- och betalningsinformation (när det är relevant) krävs normalt sett för att ingå avtal med oss. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning och behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja avtalet.

Utöver ovanstående information kan vi också komma att be om en del annan information som kan hjälpa oss att göra ditt besök hos oss och på vår webbplats bättre och vår kommunikation så effektiv som möjligt. Det kan till exempel vara information som rör dina personliga eller professionella intressen/preferenser, var du bor och så vidare. Sådan kompletterande information kommer vi endast att samla in i den utsträckning du ger oss informationen, dvs med ditt samtycke.

De personuppgifter vi samlar in använder vi på följande sätt:

 • För att registrera dig som kund (när det är aktuellt).
 • För att delge dig information om tjänster som du efterfrågar och beställer, och möjliggöra fakturering.
 • För att optimera din upplevelse av vår webbplats och erbjuda bättre service exempelvis genom att anpassa innehållet till dina specifika behov och önskemål genom Google Analytics och AdWords. (Observera att du själv kan välja att stänga av sådan personlig anpassning och riktad reklam närsomhelst).
 • För att kommunicera med dig, inklusive att erbjuda kundservice, skicka servicemeddelanden såsom aviseringar, bekräftelser och uppdateringar.

Om du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Minnesberg Bed & Breakfast får behandla personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur vi delar personuppgifter vidare

Minnesberg Bed & Breakfast kommer inte att, utan ditt samtycke, dela vidare information om dig till tredje part såvida det inte är förskrivet i lag att vi måste göra detta eller det är direkt nödvändigt för att kunna leverera eller uppfylla en produkt eller tjänst som du har bett om eller beställt från oss.

Mottagare av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Vi använder olika tjänster för hantering av bokningar, fakturering, betalning, bokföring, drift och lagring av våra IT-lösningar, med mera, där dina personuppgifter används/behövs. Det innebär att vi delar dina personuppgifter med de företag som tillhandahåller dessa tjänster till oss.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners som ska utföra en tjänst åt er, till exempel en golfbana vid köp av golfpaket.

Dessa företag behandlar dina personuppgifter endast för de syften det gäller och de får inte använda dem för egna ändamål. De är skyldiga att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

Överföring till tredjeland

Vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om det skulle uppstå en situation där vi eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, så lovar vi att vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå som ligger åtminstone i linje med vad som gäller inom EU/EES.

Vi kommer enbart att överföra dina personuppgifter till ett land, ett område eller en sektor i tredjeland om EU-kommissionen har beslutat att det har en tillräcklig skyddsnivå.

Gallring av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.
Detta betyder att vi raderar personuppgifter i våra system när du som kund inte längre använder våra tjänster eller när personuppgifterna inte längre behövs för de syften som uppgifterna samlades in för. Om vi behåller dina personuppgifter för andra syften som inte direkt kan kopplas till bokning av boende, så sparar vi aldrig uppgifterna under längre tid än vad som är direkt nödvändigt med tanke på syftet eller vad som krävs enligt lag.
Minnesberg Bed & Breakfast skyddar dina personuppgifter genom tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna och säkerställa korrekta uppgifter hos oss, så är det bara Minnesberg Bed & Breakfast som har inloggningsuppgifter till de system som hanterar personuppgifter och vi delar aldrig personuppgifter med andra än våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter, och om så är fallet har du även rätt att få information om:

 • syftet med att vi behandlar dina personuppgifter
 • vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • vilka personuppgifter vi lämnar ut till tredje part (mottagare eller kategorier av mottagare) om det är aktuellt
 • hur länge dina personuppgifter sparas och vilka gallringskriterier vi utgår ifrån
 • dina rättigheter (rätten till radering, rättelse och begränsning av dina uppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot behandling och rätten att klaga till tillsynsmyndigheten).
 • från vilka källor vi hämtar dina personuppgifter (i de fall vi hämtar dem någon annanstans ifrån än direkt från dig)

Om du vill begära ut information om dina personuppgifter och/eller få ett samlat registerutdrag med de uppgifter som vi har registrerade om dig, kontakta oss: info@minnesbergbnb.com. Din begäran kommer att behandlas så snart som möjligt, senast inom 30 dagar. Det kostar ingenting att begära och få ut ett registerutdrag. Om du däremot vill begära ut flera kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrationsavgift. När du skickar in din begäran elektroniskt, kommer du också att få registerutdraget tillbaka i digital form. Detta sker via e-post.

Rätten till rättelse

Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register ber vi att du meddelar oss detta så att vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Rätten till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar:

 • När dina personuppgifter inte längre behövs för de(t) ändamål som uppgifterna samlades in för
 • Om du tagit tillbaka ditt samtycke, dvs du inte längre samtycker till behandlingen (förutsatt att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som enda rättsliga grund)
 • Om uppgifterna används för marknadsföringsändamål
 • När din rätt till personlig integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse av att fortsätta behandla personuppgifter om dig (förutsatt att behandlingen grundar sig på berättigat intresse som rättslig grund)
 • Om vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning
 • Om personuppgifterna har använts för att erbjuda så kallade informationssamhällets tjänster till ett barn

Vi kommer alltid att gallra och radera personuppgifter när det krävs enligt lag. Se även i avsnittet längre upp om gallring av personuppgifter.

Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela dig detta beslut och informera om varför. Om du ändå vill gå vidare och försöka få dina uppgifter raderade kvarstår möjligheten för dig att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller gå vidare med ditt ärende till domstol.

Rätten till begränsning

Du har rätt att få behandling av dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter:

 • Under en period medan vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att du har invänt mot behandlingen eller ifrågasatt uppgifternas korrekthet.
 • Om behandlingen är olaglig, och du trots detta har motsatt dig att uppgifterna raderas och i stället begärt att användningen av dem ska begränsas
 • När vi inte längre behöver dina personuppgifter för det ursprungliga syftet, men de behöver finnas kvar för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda den annat än (i) med ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Rätten till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har du rätt att själv få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format – så kallad dataportabilitet.

Rätten att invända

Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter, där ändamålet är att administrera bokningar av boende, kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa på en faktisk berättigad anledning till att fortsätta. Vi kan också komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om syftet med behandlingen är direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med den behandlingen om du begär detta.

Frågor och klagomål

Vi hoppas att den här informationen är användbar för dig och bidrar med förtydliganden när det gäller varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, tveka inte att ta kontakt med oss: info@minnesbergbnb.com. Du har också rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten när det gäller hur vi behandlar dina uppgifter.

Denna informationstext uppdaterades senast den 2022-03-06